Mevzuat

GÜNCEL MEVZUAT

 


 5510 Sayılı Kanunun Geçici 71. Maddesi (20.05.2017) 

 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar BKK 2017/10326 (20.05.2017) 

 İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği(18.05.2017) 

 Kurumsal Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Kullanıldığı Birimlerde Hazırlanan e-İmzalı Yazıların E-Tebligat Sistemi ile Gönderilmesi Hakkında Duyuru (17.05.2017) 

 E-Bildirge Programı Hakkında Duyuru (15.05.2017) 

 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (13.05.2017) 

 1/7/2017 Tarihinde İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Başlayacak Mükelleflere İlişkin Duyuru (12.05.2017) 

 SGK Genelgesi 2017/19 (2015/25 Sayılı Genelgede Değişiklik) (05.05.2017) 

 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12) (05.05.2017) 

 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük (05.05.2017) 

 E-Arsiv Fatura Standardı Bölümünde Yapılan Değişiklik İçin Uyum ve Hazırlık Süreci 1/9/2017 Tarihine Uzatılmıştır (04.05.2017) 

 2017 Yılı Denetim Kuruluşları ve Denetçilerin Gelir Bildirimlerine İlişkin Duyuru (03.05.2017) 

 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (03.05.2017) 

 2016 Mart Ayına Sigorta Prim Ödemesi (02.05.2017) 

 1 No.lu KDV Beyannamesi Değişikliği (01.05.2017) 

 BKK 2017/10106 31/1/2017 Tarihli ve 2017/9759 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (29.04.2017) 

 Eksik Gün Mevzuatı APHB Eksik Günlerin Bildirilmesi (28.04.2017) 

 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/5) (25.04.2017) 

 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24.04.2017) 

 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45) (22.04.2017)

 Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru 2017/2 (21.04.2017) 

 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru 2017/2 (21.04.2017) 

 Vergi Usul Kanunu Sirküleri/92 (20.04.2017) 

 Vergi Usul Kanunu Sirküleri/91 (20.04.2017) 

 Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı (17.04.2017) 

 Noterlerce Yapılacak Makbuz Karşılığı Ödemelere ait Beyannamede Değişiklik hk (15.04.2017) 

 Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.04.2017) 

 e-Bildirge Duyurusu (15.04.2017) 

 SGK Genelgesi 2017/18 (13.04.2017) 

 “E-Vergi Levhası Sorgulama” Ekranları Hk. Duyuru (13.04.2017) 

 Borcu Yoktur Yazısı Sorgulama” Ekranları Hk. Duyuru (13.04.2017) 

 Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Hk (08.04.2017) 

 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12) (07.04.2017) 

 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45) (07.04.2017)

 SGK Genelgesi 2017/16 6824 Sayılı Kanun GSS (06.04.2017) 

 2017/10 Sayılı Genelgede Değişiklik (05.04.2017) 

 E-Arşiv Fatura Standardı Bölümünde Değişiklik (05.04.2017) 

 Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı (1 Nisan - 25 Nisan) (04.04.2017) 

 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 44 (03.04.2017) 

 2016 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi (01.04.2017) 

 KDV1 Beyanname Değişikliği Duyuru (01.04.2017) 

 KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar(01.04.2017) 

 Kurumlar Vergisi Harç diğer - Harç kamu Bildirimlerinde Değişiklik Hk.; (01.04.2017) 

 E-Beyanname'den Yeni Bir Hizmet hk (01.04.2017) 

 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 479)(01.04.2017) 

 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4) (31.03.2017) 

 SGK Duyurusu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (30.03.2017) 

 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2) (30.03.2017) 

 BKK 2017/10085 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (30.03.2017) 

 Gelir Vergisi (Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İratlar İçin) ve 6736 Yapılandırma Borcu Ödeme GİB Mobilde Hizmetinizde (28.03.2017) 

 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 53 (Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 710) (25.03.2017) 

 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 52 (Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 706) (25.03.2017) 

 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 51 (Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 705) (25.03.2017) 

 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 50 (Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 700) (25.03.2017) 

 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 49 (İşletmenin Sürekliliği Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 570)(25.03.2017) 

 Kurumlar Vergisi Kanunun 19 uncu Maddesinin Üçüncü Fıkrasının (b) Bendine İlişkin 13 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı (24.03.2017) 

 Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Vergilendirilmesine İlişkin Rehber Taslağı Hazırlandı. (24.03.2017) 

 Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24.03.2017) 

 Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24.03.2017) 

 00687 Kanun Numarası İle Bildirilen Sigortalıların Ortalama Sigortalı Sayısına İlave Olup Olmadıklarının Cari Ayda İşverenlerce Kontrolüne İlişkin Duyuru (23.03.2017) 

 Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 90 (22.03.2017) 

 687 Sayılı KHK’da Yer Alan Prim Desteğine İlişkin Duyuru (21.03.2017) 

 Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Duyuru (21.03.2017) 

 GİB DUYURU: E-İrsaliye Uygulaması İle İlgili (20.03.2017) 

 Damga Vergisi, Tapu Harcı ve KKDF Kesintisi Oranlarında Değişikliğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı(20.03.2017) 

 Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasına İlişkin Duyuru (20.03.2017) 

 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında 10 Günden Fazla Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Asgari Ücret Destek ve Kısmı Erteleme İşlemleri (17.03.2017) 

 GİB DUYURU: EK8 Eşleştirme Formu Hakkında Önemli Duyuru (17.03.2017) 

 SGK Genelgesi 2017/12 (17.03.2017) 

 Gelir Vergisi Beyannamenizi (Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı Veya Diğer Kazanç ve İratlar İçin) Alışveriş Merkezlerinde Kurulan Stantlarımızda Verebilirsiniz. (16.03.2017) 

 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297) (16.03.2017) 

 BKK 2017/9973 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlar ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar (15.03.2017) 

 Elektronik Fatura Başvuru Rehberi ve Kılavuzu Güncellenmiştir (14.03.2017) 

 GİB DUYURU: E-İrsaliye Kayıtlı Kullanıcılarının Da Yer Alacağı Yeni Format.. (14.03.2017) 

 GİB E-Fatura Duyurusu: Gümrük Çıkış Beyannamesinde Belge Türü Kodu Değişmiştir (14.03.2017) 

 E-Fatura Paketi Güncellenmiştir (14.03.2017) 

 Turkuaz Kart Yönetmeliği (14.03.2017) 

 SGK Genelgesi 2017/11 (13.03.2017) 

 Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 91) (11.03.2017) 

 Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim (Ek-8) Hakkında Önemli Duyuru (10.03.2017) 

 Gambiya ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayımlandı (10.03.2017) 

 Ar-Ge ve Tasarım İndirimine Konu Harcama Kalemleri Genişletildi (10.03.2017) 

 Güney Afrika Cumhuriyeti ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayımlandı (10.03.2017) 

 Yabancılara Konut ve İşyeri Tesliminde KDV İstisnası (10.03.2017) 

 Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulamasında Destek ve Teşvik Kapsamında Değerlendirilecek Harcama Kalemleri Genişletildi (10.03.2017) 

 Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başlıyor (10.03.2017) 

 Vietnam ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Yayımlandı (10.03.2017) 

 Damga Vergisi ile Harçlar Kanunlarında Değişiklik Yapıldı (10.03.2017) 

 Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Hizmet Belgesinin Birleştirilmesi (10.03.2017) 

 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 48 (Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 260) (09.03.2017) 

 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 47 (Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 210) (09.03.2017) 

 Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 46 (Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 701) (09.03.2017) 

 6824 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (08.03.2017) 

 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) (08.03.2017) 

 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) (08.03.2017) 

 Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine Ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm (08.03.2017) 

 687 Sayılı KHK’da Yer Alan Prim Desteği Hakkında Duyuru (07.03.2017) 

 SGK Kredi Garanti Fonu İçin Verilecek Borcu Yoktur Yazıları (06.03.2017) 

 2016 Yılı GV Beyanname Düzenleme Rehberi (03.03.2017)