Mali Müşavirlik Hizmetleri

* Şirket Kuruluş İşlemleri(Anonim Şirket, Limited Şirket, Adi Ortaklık, Yabancı ortaklı ve Sermayeli Şirketler, Factoring ve Leasing Şirketleri, Yetkili Müesseseler)
* Muhasebe sistemlerinin kurulması, uygulanması ve denetlenmesi
* Vergi ve ilgili diğer mevzuata ve Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması
* Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması
* KDV iade işlemleri hazırlıkları
* Kayıt ve belge düzeninin mevzuata uygunluğunun araştırılması
* Mali tabloların ve UFRS' nın oluşturulması ve raporlanması